Naturplan

Kirkevej 15

8654 Bryrup

Telf.: 20 83 75 76

E-mail: jmh@naturplan.dk

Hjemmeside: www.naturplan.dk

 
 

Konsekvensvurdering

Når et anlægsprojekt skal foregå nær eller i et internationalt naturbeskyttelsesområde, kræves der en konsekvensvurdering.

Naturplan kan udføre biologiske konsekvensvurderinger, blandt andet i forbindelse med nye veje, jernbaneanlæg eller bebyggelser.

Konsekvensvurderinger foretages, når et projekt kan have betydning for et Natura 2000 område eller for særligt beskyttelseskrævende arter (bilag 4-arter), rødlistearter m.v.

Konsekvensvurderingen skal bl.a. sikre, at et projekt ikke har negativ indflydelse på arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder, med henblik på at opfylde formelle krav i EF-Habitatdirektivet og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.

I konsekvensvurderingen indgår en gennemgang af naturtyper og arter, der eventuelt kan påvirkes af projektet. I de fleste tilfælde foretages samtidig en besigtigelse af det berørte område.

 

Referencer: Konsekvensvurderinger